Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatki - kurs z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, prawa celnego i podatku od towarów i usług

Podatki - kurs z zakresu podatków dochodowych, procedury podatkowej, prawa celnego i podatku od towarów i usług

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2019-01-19
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1800,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
900,- płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora;
900,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

CEL KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz praktycznym stosowaniem prawa podatkowego. Przygotowanie ma charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje:

  • podatek dochodowy od osób prawnych - 18 godzin lekcyjnych,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych - 24 godziny lekcyjne,
  • podatek od towrów i usług - 36 godzin lekcyjnych,
  • ordynacja podatkowa - 8 godzin lekcyjnych,
  • podatek i opłaty lokalne - 2 godziny lekcyjne,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych i opłat skarbowa - 4  godziny lekcyjne,
  • podatek od spadków i darowizn - 4 godziny lekcyjne,
  • prawo celne - 12 godzin lekcyjnych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się weekendy, w godzinach od 8:30 do 13:45 bądź do 14:30.

INFORMACE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 110 godzin lekcyjnych, w tym 2 godzinny pisemny egzamin końcowy (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

c) rozumiejących istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Forma zaliczenia kursu: 

  • obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • egzamin końcowy (test z całości materiału objętego szkoleniem).

Warunkie zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do osiągnięcia.

Osoba, która spełniła powyższe warunki otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz.186).

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2018/2019 wynosi 1.800,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO