Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img II Stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds.rachunkowości.

II Stopień - Kurs dla kandydatów na specjalistę ds.rachunkowości.

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-09-01
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3100,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
1550,- płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora;
775,- płatne w trakcie kursu;
775,- płatne w trakcie kursu.
brak miejsc

Decyzją z dn. 04 grudnia 2015 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał placówce: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepublicza Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: 

- Kurs dla kandydatów na księgowego

- Kurs dla kandydatów na specjalistę ds.rachunkowości

- Kurs dla kandydatów na głównego ksiegowego

CEL KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie specjalisty ds.rachunkowości. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w "Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 3 moduły tematyczne:

  • Rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej - 129 godzin  lekcyjnych
  • Prawo podatkowe - 50 godzin lekcyjnych
  • Wybrane problemy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego - 45 godzin lekcyjnych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się weekendy, w godzinach od 8:30 do 13:45 bądź do 14:30.

INFORMACE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 228 godziny lekcyjne, w tym 4 godzinny pisemny egzamin końcowy (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (Certyfikat SKwP) lub
  • zaświadczniem ukończenia kursu dla kandydatów na księgowego w innej placówce szkoleniowej niż SKwP lub
  • tytułem technik rachunkowości lub
  • inna formą uznaną przez organizatora kształcenia za równoważną.

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i metod etycznych w pracy zawodowej.

Forma zaliczenia kursu: 

  • obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • zaliczenie obowiązkowych prac kontrolnych,
  • pisemny egzamin końcowy.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje Certyfikat Specjalisty ds.rachunkowości potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu II stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.  

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2018/2019 wynosi 3.100,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin