Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Czytanie sprawozdań finansowych

Czytanie sprawozdań finansowych

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2019-04-06
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
800,- zł od osoby,
brak miejsc

CEL KSZTAŁCENIA:

Nabycie umiejętności prawidłowego i kompleksowego „czytania” sprawozdań finansowych (od ogółu do szczegółu). Uczestnik kursu zapozna się z zagadnieniami powiązanymi ze sprawozdawczością finansową, jak sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych, prawo podatkowe i bilansowe. Słuchacze kursu poznają wpływ decyzji podejmowanych przez piony niefinansowe na wyniki uzyskiwane przez podmiot gospodarczy i sposoby kształtowania właściwego obrazu wyników i sytuacji majątkowo-finansowej. W trakcie kursu słuchacze będą mieli możliwość dyskusji na temat własnych problemów i wątpliwości, które spotykają w życiu zawodowym. 

Kurs przeznaczony jest do wszystkich osób mających w sytuacjach zawodowych styczność z informacjami finansowymi, szczególnie sprawozdaniami finansowymi. Kurs skierowany jest głównie do przedstawicieli kadry kierowniczej (członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli spółek), którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego.

Kurs może się okazać przydatny także dla: prawników, analityków, prywatnych inwestorów, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe. Także księgowi prowadzący księgi rachunkowe będą mieli okazję spojrzeć na sprawozdanie finansowe z punktu widzenia biegłego rewidenta oraz ich użytkownika (właściciela czy analityka finansowego).

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

PROGRAM RAMOWY:

 1. Organizacja rachunkowości w podmiotach gospodarczych
 2. Elementy sprawozdań finansowych
 3. Struktura bilansu i rachunku zysków i strat
 4. Wpływ polityki rachunkowości na obraz finansowy podmiotów gospodarczych
 5. Różnice pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym
 6. Sporządzanie, badanie i zatwierdzanie SF
 7. Metody analizy kondycji i wyceny wartości podmiotów gospodarczych
 8. Krótkoterminowe decyzje finansowe i zarządzenie wartością
 9. Rola rad nadzorczych w procesie SF
 10. Wykrywanie błędów i oszustw w SF

Zajęcia odbywają się w weekendy, w godzinach od 8:30 do 13:45.

INFORMACE DODATKOWE:

ZAJĘCIA PROWADZI PIOTR HANS    Biegły rewident, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (CFE), Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Menedżer Ryzyka POLRISK.

Wykładowca, członek Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału Wielkopolskiego SKwP. Wykładowca
na studiach podyplomowych UE w Poznaniu. Od 2012 roku zrealizował ponad 1.500 godzin szkoleniowych.

Ukończył studia z zakresu finansów i rachunkowości, Studium podyplomowe prawa gospodarczego,
a także Studium pedagogiczne (nauczycielskie) na UE w Poznaniu. Absolwent alternatywnego
programu MBA „Management 2017” ICAN Institute.

Pracował w firmie audytorsko-doradczej (w Departamencie Audytu oraz Departamencie Doradztwa Gospodarczego).

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 24 godziny lekcyjne. Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i metod etycznych w pracy zawodowej.

Forma zaliczenia kursu:

 • obecność przynajmniej na 75% godzin lekcyjnych,

Osoba, która spełniła powyższy warunek otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z § 18 ust.2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2018/2019 wynosi 800,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych.Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

 

 

 

 

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO