Klub Członkowski Biur Rachunkowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Klubowiczów, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00.

 

                                                                                             ***

Dnia 19 grudnia 2012 roku został powołany do życia Klub Członkowski Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.  
Klub powołano dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w art. 5 statutu, a w szczególności dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia oraz integracji ze środowiskiem Biur Rachunkowych - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
 
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. organizowanie zebrań dyskusyjnych,
   
 2. wymiana doświadczeń między członkami,
 1. stwarzanie możliwości udziału członków Klubu w różnych przedsięwzięciach służących doskonaleniu kwalifikacji, jak bezpłatne odczyty, konferencje, konsultacje itp.
 1. prowadzenie działań służących współpracy i utrzymaniu więzi między członkami Klubu, a także jednaniu członków i pozyskiwaniu sympatyków Stowarzyszenia,
 1. inspirowanie współpracy ze szkołami kształcącymi młodzież w zawodach związanych z rachunkowością,
 1. krzewienie poczucia godności zawodowej, wywodzącej się z profesjonalizmu oraz stosowania zasad dobrej praktyki i etyki zawodowej.

 
CZŁONKOWIE KLUBU

 Klub zrzesza osoby, które łącznie:

 • są członkami zwyczajnymi lub członkami zwyczajnymi – dyplomowanymi księgowymi Stowarzyszenia, ujętymi w ewidencji Oddziału Okręgowego w Toruniu, zamieszkujący lub pracujący na terenie działania Klubu,
 • prowadzą Biuro Rachunkowe minimum dwa lata,
 • zadeklarowali przynależność do Klubu Członkowskiego Biur Rachunkowych.


Aby zostać członkiem Klubu należy skontaktować się z Biurem Oddziału  w celu dokonania formalności.
 
ZARZĄD KLUBU:

 • Prezes Mirosław Koźlikowski

 • Z-ca Prezesa Joanna Rumińska

 • Sekretarz Olga Matzkeit

 • Skarbnik Beata Boruszkowska

Obecnie Klub zrzesza 29 Biur  Rachunkowych.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO