Strona główna img Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest najstarszą i największą polską organizacją skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem już od 1907 roku. 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a celem działania, zgodnie ze statutem jest przede wszystkim:

  • obrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
  • podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodu oraz możliwości zatrudnienia i tym samym zapewnienia odpowiednich warunków materialnych członkom,
  • krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodu księgowego i finansisty,
  • troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków i tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
  • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, samorządami zawodowymi, a zwłaszcza z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, organizacjami społeczno - zawodowymi i samorządami gospodarczymi w zakresie doskonalenia rachunkowości, metod przetwarzania jej danych, analizy, finansów, podatków i innych rozliczeń zrównanych z podatkami oraz wykonywania zawodu, rewizji ksiąg i kontroli finansowo - księgowej,
  • współdziałanie z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami dla kształtowania, organizowania i wykonywania zawodu według rozwiązań europejskich i standardów światowych, wymiany doświadczeń i integracji międzynarodowej, jak również działań mających na celu harmonizację rachunkowości. 

Powyższe cele realizowane są głównie poprzez: 

1. prowadzenie w różnych formach działalności edukacyjno - oświatowej, informacyjnej i konsultacyjnej z zakresu rachunkowości i finansów, 
2. prowadzenie biblioteki, 
3. organizowanie konferencji, 
4. nawiązywanie i utrzymywanie łączności z pokrewnymi organizacjami.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO