Strona główna img Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówkę kształcenia ustawicznego działającej w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu

(NIP 526-030-79-56; KRS 0000101063)

 

§ 1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursami) jest Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Oddział Okręgowy w Toruniu z siedzibą przy ul. Podmurnej 10/12.
 2. Godziny obsługi interesantów w biurze placówki kształcenia podane są na stronie interne-towej: www.torun.skwp.pl

§ 2

 1. Informacja na temat organizacji kursów zawarta jest na stronie internetowej: www.torun.skwp.pl
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie przez uczestnika wypełnionej karty zgłoszenia online na adres e-mail biuro@torun.skwp.pl. Liczy się data wpływu karty zgłoszenia do organizatora, przy założeniu, że Organizator nie zamknął  do tego dnia listy uczestników z uwagi na brak wolnych miejsc lub odwołał kurs. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe tylko na podstawie uprzedniego telefonicznego lub mailowego uzgodnienia z Organizatorem.
 3. Za osoby zapisane na kurs uważa się tych zgłoszonych uczestników, którzy nadesłali poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy zapisów, jeśli liczba osób chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń będą umieszczane na liście rezerwo-wej.

§ 3

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany: miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
 2. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na daną usługę szkoleniową otrzyma stosowną informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub faxem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w zgłoszeniu.

§ 4

 1. Cena za kurs obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub przy opisie kursu przedstawionym na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania.
 3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych; godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie odpowiednich opłat w terminie wyznaczonym przez Organizatora podanym przy danym kursie.
 5. Płatność za kurs może być dokonana przelewem lub gotówką w biurze Organizatora.
 6. Po wpłynięciu należności, zgodnie z art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług, zostanie  wystawiona faktura VAT.
 7. Organizator dopuszcza możliwość dokonania płatności za tzw. kurs krótki na podstawie faktury  wystawionej i wręczonej uczestnikowi w dniu rozpoczęcia kursu. W takim przypadku płatność powinna nastąpić w terminie określonym na wystawionej fakturze. O wyborze wyżej wymienionej formy płatności uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem kursu oraz odebrać fakturę w dniu rozpoczęcia kursu.
 8. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania płatności za kursy tzw. długie w ratach. Terminy płatności rat i ich wysokość ustala Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników kursu osoby, która uchyla się od terminowego dokonania płatności.
 10. Wszystkie wpłaty dokonywane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią zaliczkę na ten kurs.
 11. Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.

 

§ 5

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 24 godzin zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że zwrotowi nie podlega kwota stanowiąca równowartość materiałów szkoleniowych oraz kwoty wynikającej z pomnożenia - ilość godzin zajęć edukacyjnych zrealizowanych do dnia złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika kursu przez stawkę godzinową, ustaloną na podstawie zatwierdzonej przez Zarząd Oddziału kalkulacji kursu. 
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, który obejmuje do 24 godzin zajęć uczes-tnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności przy założeniu, że powiadomił o rezygnacji z uczestnictwa w kursie pisemnie w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej  nie później niż  na 3 dni przed rozpoczęciem kursu. Natomiast nieobecność zgłoszonego uczestnika na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.

§ 6

W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu faksem lub pocztą elektroniczną przez uczestnika prośby o zwrot z podaniem numeru konta bankowego. Zwrot nastąpi w ciągu 3 dni od daty otrzymania wyżej wymienionych informacji na wskazany rachunek bankowy.

 

§ 7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w dostar-czonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować  wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowa-nie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych i otrzymanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

 

§ 8

 1. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz ich akceptacją.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych w strukturze organiza-cyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Okręgowego w Toruniu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

 

Zatwierdzono uchwałą nr 12P/6/2018 Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO