Strona główna img Aktualności img BILANS 2018 RACHUNKOWOŚĆ

BILANS 2018 RACHUNKOWOŚĆ

Szkolenie skierowane jest do  jednostek, których sprawozdania finansowe nie podlegają obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Termin szkolenia:

 • I grupa 07 listopada 2018 r.  godziny: od 08.30 do 15.45
 • II grupa 08 listopada 2018r.  godziny: od 08.30 do 15.45

miejsce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

UWAGA: Firmy zgłaszające na szkolenie "Bilans 2018" 3 lub więcej osób, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za kurs. ( w pozostałych kursach 6 lub więcej osób)

UWAGA: Osoby, które chcą zakupić "Zamknięcie roku 2018" (wydawnictwo Rachunkowość cena 189,00 brutto) prosimy o wpisanie na internetowym formularzu zgłoszeniowym w "Informacjach dodatkowych".

UWAGA: Dla osób z Brodnicy i okolic organizujemy dowóz na szkolenie w dniu 07 listopada. 

Osoby chętne prosimy zgłaszać się telefonicznie do sekretariatu „Biura Rachunkowego BEATA” - numer telefonu: 606 679 578.

WYKŁADOWCA:  AGNIESZKA GAJEWSKA - BIEGŁY REWIDENT

Biegły Rewident, Prezes Zarządu MAKTE Kancelaria Audytorów i Doradców Sp. z o.o., Prezes Rady Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie, Członek Zarządu O/O w Warszawie SKwP; ukończyła studia na wydziale Finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w roku 1998, posiada wydane przez Ministra Finansów Certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 4746/97, posiada tytuł biegłego rewidenta wpisanego na listę pod numerem 11085; posiada Certyfikat uprawniający do prowadzenia Ewidencji Papierów Wartościowych w instytucjach finansowych. Ukończyła kurs Międzynarodowa Sprawozdawczość Finansowa w oparciu o program ACCA w SKwP.

Od 1993 roku związana z Giełdą Papierów Wartościowych pracując w Biurze Maklerskim nadzorując ewidencję i obrót papierami wartościowymi, w latach 1994-2005 współtwórca Systemu Zarządzania „Symfonia”,  i pracując w spółkach, których akcje wprowadzane były do obrotu publicznego. Wdrażała jako pionier w tej dziedzinie w latach 2000-2003 międzynarodowe standardy rachunkowości zarówno w sporządzaniu jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Wykładowca w: SKwP, PIBR, SGH, Uniwersytet Białostocki, Infor, Polexpert oraz szkolenia realizowane pod indywidualne zapotrzebowanie firm komercyjnych według autorskiego programu i potrzeb Klienta w tym MSSF/MSR. Autorka artykułów z dziedziny finansów i rachunkowości m.in. w czasopismach: Gazeta Prawna, Serwis Finansowo-Księgowy, Monitor Rachunkowość. Konsultant systemu Datev do Badania Sprawozdań Finansowych oraz do audytu podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne i cel  sporządzania sprawozdań finansowych.
 2. Elektronizacja sprawozdań finansowych – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 3. Zasady uznawania jednostek za mikro lub małe.
 4. Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe: obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 5. Zasady nadrzędne (w tym założenie kontynuacji działania), zasady (polityka) rachunkowości jednostki (zakres możliwych uproszczeń) istotne przy sporządzaniu  sprawozdania finansowego.
 6. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego.
 7. Inwentaryzacja - zakres, przedmiot, organizacja, rozliczanie różnic z uwzględnieniem Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury z dnia 28.07.2016 r.
 8. Wycena bieżąca i bilansowa aktywów i pasywów z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 Środki trwałe i Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych.
 9. Bilans - zasady sporządzania oraz prezentacja aktywów i pasywów, z uwzględnieniem bilansu jednostek mikro oraz jednostek małych.
 10. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz jego podziału.
 11. Rachunek zysków i strat – zasady sporządzania oraz prezentacja przychodów
  i kosztów, z uwzględnieniem rachunku zysków i strat jednostek mikro oraz jednostek małych.
 12. Jednostki powiązane i pozostałe jednostki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – identyfikacja i prezentacja w aktywach, pasywach, przychodach i kosztach.
 13. Informacja dodatkowa – wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, z uwzględnieniem zakresu informacji dodatkowej sporządzanej przez jednostki mikro i małe. 
 14. Sprawozdanie z działalności – podstawy prawne, zakres i zasady sporządzania,
  z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9; warunki niesporządzania przez jednostki mikro i małe; elektronizacja  sprawozdania z działalności – zmiany ustawy o rachunkowości obowiązujące od 1.10.2018 r.
 15. Wybrane zagadnienia: leasing, dotacje ze środków unijnych, różnice kursowe, kontrakty długoterminowe, zmiany zasad  (polityki) rachunkowości, wielkości szacunkowe, zdarzenia po dacie bilansu z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7.
 16. Zatwierdzanie, składanie do właściwego rejestru oraz udostępnianie.
 17. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych.

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO